Diagnoza inteligencji i osobowości pozwala na sporządzenie globalnego bądź wybiórczego obrazu funkcjonowania Pacjenta.

Diagnostykę psychologiczną przeprowadza się w oparciu o obserwację, poszerzony wywiad, a także szeroko stosowane metody kwestionariuszowe i testowe. Może być ona przydatna w ocenie obecnego stanu psychicznego i stylu funkcjonowania osobowościowego jednostki, określeniu jej poziomu sprawności umysłowej lub wykryciu u niej uszkodzenia funkcji poznawczych. Stosowane metody nie tylko pomagają wykryć zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w przypadku ich występowania, wskazać na ich konkretny rodzaj, ale też pozwalają lepiej poznać siebie – swoje kompetencje poznawcze, poziom inteligencji, słabe i mocne strony charakteru. Diagnostyka psychologiczna ma w związku z tym wymiar interwencyjny (wykonywana jest celem wdrożenia odpowiedniego leczenia, oceny przydatności i dobrania właściwej formy terapii), ale również osobisty (służy samopoznaniu, wspomaga indywidualny rozwój).

Udział w procesie diagnostycznym może budzić liczne obawy, jednak w zamyśle służy jedynie dostarczeniu ważnych faktów, użytecznych w pracy nad osiągnięciem korzystnych zmian w wybranych sferach aktywności człowieka. Podczas procesu odkrywania problemów i zasobów psychologicznych w oparciu o informacje wniesione przez Pacjenta, opcjonalnie wzbogacone przez jego rodzinę, psycholog udziela wsparcia psychicznego. W trakcie wypełniania kolejnych zadań testowych, dostosowanych do sytuacji diagnozowanego, pomaga zrozumieć instrukcje oraz ich treść. Następnie, w przystępny sposób przekazuje uzyskane rezultaty, by w końcu, wobec zaistnienia znaczących wskazań sformułować zalecenia odnośnie wdrożenia specjalistycznych oddziaływań celem optymalizacji sposobu funkcjonowania osoby badanej. Przeprowadzana diagnostyka ma bowiem finalnie służyć poprawie naszego samopoczucia oraz efektywniejszemu radzeniu sobie z napotykanymi trudnościami. W konsekwencji, ma wobec tego przyczynić się do lepszego przystosowania do otaczających nas warunków środowiskowych, które nieustannie wywierają wpływ na nasze myśli, uczucia i zachowania.

Z opisanych usług diagnostycznych może zatem skorzystać każdy, kto jest silnie zmotywowany do zrozumienia siebie lub z różnych powodów odczuwa dyskomfort psychiczny i poszukuje odpowiedzi na pytanie dotyczące jego przyczyn. Przeprowadzając badania dajesz sobie szansę na wprowadzenie pożądanych przemian w swoim życiu.

Anna Kubis
psycholog
diagnosta

Justyna Glińska

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i specjalistka terapii uzależnień. Obecnie kształci się w zakresie seksuologii klinicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową w podejściu psychodynamicznym oraz terapię par w nurcie integracyjnym. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Od 2006 roku współprowadzi Poradnię Psychologiczną Centrum-Ja. Pracuje z osobami dorosłymi cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia odżywiania i zaburzenia osobowości, jak również z osobami doświadczającymi przemocy, z osobami uzależnionymi, członkami ich rodzin, a także z osobami z podwójną diagnozą. Leczy zarówno uzależnienia od substancji, jak i uzależnienia behawioralne. Pomaga parom i osobom indywidualnym w problemach seksuologicznych. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz szkolenie z zakresu terapii par i małżeństw w podejściu zintegrowanym pod patronatem Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii.