Dla kogo?

Diagnostyka psychologiczna jest najczęściej zlecana przez psychiatrę jako element pełnego badania stanu psychicznego. Mogą z niej skorzystać również osoby zainteresowane poznaniem swojego poziomu inteligencji, funkcjonowania procesów poznawczych (koncentracji uwagi, pamięci, zdolności wzrokowo-przestrzennych) oraz oceną osobowości. Pomocna jest także w celu dookreślenia tożsamości transseksualnej, w tym w przebiegu procesu zmiany płci.

Co daje?

Diagnoza pod kątem zaburzeń psychicznych (zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, psychotycznych, problemów osobowościowych), ocena neuropsychologiczna (badanie funkcji poznawczych pozwala ocenić czy dolegliwości psychiczne nie wiążą się z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego) oraz ocena intelektu. Badany otrzymuje pisemną opinię psychologiczną zawierającą wyniki przeprowadzonych badań oraz zalecenia dotyczące dalszego leczenia, terapii.

Stosowane testy psychologiczne

Metody diagnostyczne są dobierane indywidualnie.

 

  • Badanie stanu psychicznego i osobowości: najczęściej stosowanym narzędziem jest kwestionariusz MMPI-2. Test składa się z 567 pytań dotyczących różnych obszarów funkcjonowania. Analiza odpowiedzi pozwala określić dominujące dolegliwości i problemy badanego. Otrzymane w ten sposób informacje są podstawą do diagnozy m.in. zaburzeń osobowości oraz depresji, dostarczają opisu ogólnego funkcjonowania osoby badanej.

 

  • W celu diagnozy zaburzeń osobowości może zostać zastosowany Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości SCID-5-PD. Badanie składa się z wypełnienia kwestionariusza oraz pogłębionej rozmowy na temat doświadczanych objawów oraz historii osobistej. Uzyskane informacje są podstawą do diagnozy zaburzeń osobowości.

 

  • Badanie neuropsychologiczne: składa się z baterii testów przeznaczonych do badania uwagi, pamięci wzrokowej i słuchowej, funkcji wykonawczych, funkcji wzrokowo-przestrzennych. Do najczęściej stosowanych narzędzi należą: test pamięci wzrokowej Bentona, skala inteligencji Wechslera, test fluencji słownej, bateria FAB i inne. Zastosowane narzędzia dobiera indywidualnie psycholog diagnosta.

 

  • Badanie intelektu: Skala Inteligencji Wechslera. Składa się z kilkunastu testów badających różne rodzaje zdolności intelektualnych. Pozwala ocenić mocne i słabe strony osoby badanej.

Czas trwania

Pełna diagnostyka psychologiczna:  min 2 spotkania – 150 min i 90 min

Badanie osobowości – badanie MMPI-2: 150 min, badanie SCID-5-PD: 90 min

Badanie neuropsychologiczne: 90 min

Badanie poziomu inteligencji: 150 min

 

Diagnostyka obejmuje wywiad, obserwację, badanie testowe oraz sporządzenie opinii i omówienie wyników. W niektórych przypadkach wymagane są dodatkowe konsultacje.

Cena

  • Pełna diagnostyka psychologiczna1100 zł
  • Badanie funkcji poznawczych400 zł
  • Badanie osobowości MMPI-2550 zł
  • Badanie osobowości SCID-5PD400 zł
  • Badanie poziomu inteligencji400 zł

1100 zł

400 zł

550 zł

400 zł

400 zł

Diagnostykę psychologiczną w Centrum-Ja wykonuje psycholog Agnieszka Jeleń.