Diagnoza inteligencji i osobowości

Diagnoza inteligencji i osobowości pozwala na sporządzenie globalnego bądź wybiórczego obrazu funkcjonowania Pacjenta.

Diagnostykę psychologiczną przeprowadza się w oparciu o obserwację, poszerzony wywiad, a także szeroko stosowane metody kwestionariuszowe i testowe. Może być ona przydatna w ocenie obecnego stanu psychicznego i stylu funkcjonowania osobowościowego jednostki, określeniu jej poziomu sprawności umysłowej lub wykryciu u niej uszkodzenia funkcji poznawczych. Stosowane metody nie tylko pomagają wykryć zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w przypadku ich występowania, wskazać na ich konkretny rodzaj, ale też pozwalają lepiej poznać siebie – swoje kompetencje poznawcze, poziom inteligencji, słabe i mocne strony charakteru. Diagnostyka psychologiczna ma w związku z tym wymiar interwencyjny (wykonywana jest celem wdrożenia odpowiedniego leczenia, oceny przydatności i dobrania właściwej formy terapii), ale również osobisty (służy samopoznaniu, wspomaga indywidualny rozwój).

Udział w procesie diagnostycznym może budzić liczne obawy, jednak w zamyśle służy jedynie dostarczeniu ważnych faktów, użytecznych w pracy nad osiągnięciem korzystnych zmian w wybranych sferach aktywności człowieka. Podczas procesu odkrywania problemów i zasobów psychologicznych w oparciu o informacje wniesione przez Pacjenta, opcjonalnie wzbogacone przez jego rodzinę, psycholog udziela wsparcia psychicznego. W trakcie wypełniania kolejnych zadań testowych, dostosowanych do sytuacji diagnozowanego, pomaga zrozumieć instrukcje oraz ich treść. Następnie, w przystępny sposób przekazuje uzyskane rezultaty, by w końcu, wobec zaistnienia znaczących wskazań sformułować zalecenia odnośnie wdrożenia specjalistycznych oddziaływań celem optymalizacji sposobu funkcjonowania osoby badanej. Przeprowadzana diagnostyka ma bowiem finalnie służyć poprawie naszego samopoczucia oraz efektywniejszemu radzeniu sobie z napotykanymi trudnościami. W konsekwencji, ma wobec tego przyczynić się do lepszego przystosowania do otaczających nas warunków środowiskowych, które nieustannie wywierają wpływ na nasze myśli, uczucia i zachowania.

Z opisanych usług diagnostycznych może zatem skorzystać każdy, kto jest silnie zmotywowany do zrozumienia siebie lub z różnych powodów odczuwa dyskomfort psychiczny i poszukuje odpowiedzi na pytanie dotyczące jego przyczyn. Przeprowadzając badania dajesz sobie szansę na wprowadzenie pożądanych przemian w swoim życiu.

Anna Kubis
psycholog
diagnosta

Jak wiedza psychologiczna może pomóc menedżerom?

Doradztwo psychologiczne dla kadry zarządzającej:

  • pomaga menedżerom osiągać cele biznesowe przy zachowaniu dobrych relacji w zespole
  • rozwija zdolności przywódcze
  • uczy efektywnej komunikacji z pracownikami i skutecznego delegowania zadań
  • rozwija umiejętności miękkie, takie jak asertywność, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
  • pomaga dbać o swoje potrzeby i chroni przed wypaleniem zawodowym

Jak wsparcie psychologa może pomóc w znalezieniu lub zmianie pracy?

Psycholog pracy w naszej poradni na podstawie wywiadu i testów psychologicznych przeprowadza diagnozę preferencji zawodowych. Na preferencje zawodowe składają się dotychczasowe kompetencje danej osoby, a także jej talenty i zainteresowania. Kolejny krok to pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i ćwiczenie rozmowy o pracę z wykorzystaniem nagrań filmowych. Na podstawie takiego nagrania psycholog analizuje nasze mocne i słabe strony Klienta i uczy zasad autoprezentacji. Umiejętności kliniczne naszego psychologa w połączeniu z długoletnim doświadczeniem pracy w dziale rekrutacji międzynarodowej korporacji, pozwalają na skuteczną diagnozę możliwości i ograniczeń danej osoby.